Forskningstræningsopgaven

Under udarbejdelse

Forskningstræningen i Samfundsmedicin består af deltagelse i et grundmodul (3 dage) og to specialespecifikke overbygningsmoduler á hver 3 dage. Grundmodulet (forskningstræningsmodul I) er fælles for de fleste specialer (herunder samfundsmedicin) og udbydes af de enkelte videreuddannelsesregioner.

De to specialespecifikke forskningstræningsmoduler II (3 dage) og III (3 dage) afholdes nationalt i et samarbejde mellem Dansk Samfundsmedicinsk Selskab (DASAMS) og Dansk Selskab for Arbejdsmedicin (DASAM).

Udover deltagelse i de tre forskningstræningsmoduler skal den enkelte uddannelseslæge udarbejde et selvstændigt forskningstræningsprojekt bestående af et skriftligt produkt (10 dage) og en mundtlig fremlæggelse i et relevant fagligt forum (1 dag).

 

Program for Forskningstræningsmodul II og III Samfunds- og Arbejdsmedicinske Specialer 2020

Modul II og III er specialespecifikke forskningstræningsmoduler, der afholdes af DASAM og DASAMS i fællesskab. I modul II er formålet de første to dage at give en introduktion til forskellige epidemiologiske forskningsmetoder med udgangspunkt i en klinisk problemstilling, eksempelvis sygefravær. Sidste dag indeholder en gennemgang af registre, der kan anvendes til forskning, metaanalyser samt en introduktion til forskningsetik. På modul III introduceres til kvalitative metoder samt brug af spørgeskema. Herudover vil der være fokus på sundhedstjenesteforskning og kvalitetsforbedringsprojekter.

Modul I skal som udgangspunkt være gennemført før modul II og modul III.

Kursusleder fra DASAM er overlæge Lars Skadhauge, Arbejdsmedicinsk Afd., Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark (arbejdsmedicin) og fra DASAMS Professor Kirsten Fonager, Socialmedicinsk Enhed, Aalborg universitetshospital (samfundsmedicin

Tilmelding til begge kurser til: Kirsten Fonager: k.fonager@rn.dk  

Tilmeldingsfrist til begge moduler den 1. juni 2020.

Modul 2 afholdes onsdag den 12. august – fredag den 14. august 2020 (i Aarhus)

Modul 3 afholdes onsdag d. 2. september til fredag d. 4. september 2020 (i Aalborg)