Målbeskrivelse

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin.

Den nye målbeskrivelse er opbygget i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen og dertilhørende skabelon fra dec. 2011.

I overensstemmelse hermed er de kompetencemål, der skal opnås i forbindelse med uddannelsen til speciallæge i samfundsmedicin, beskrevet i termer, som dækker over specialets nøglefunktioner. For hvert enkelt kompetencemål (nøglefunktion) er der angivet en række konkretiseringer samt en eller flere læringsstrategier og kompetencevurderings- metoder.

For den nye samfundsmedicinske målbeskrivelse er der for introduktions- og hoved- uddannelsen samlet set kun angivet to mulige læringsstrategier og én obligatorisk kompetencevurderingsmetode. De to mulige læringsstrategier er: ”Arbejde med relevante opgaver” og ”Udarbejde portefølje inkl. uddannelsesplan og læringsdagbog”. Den obligatoriske kompetencevurderingsmetode er: ”Struktureret vejledersamtale vha. kompetencekort”.

Til brug for de strukturerede vejledersamtaler er der udarbejdet kompetencekort (eet kompetencevurderingskort pr. kompetencemål dvs. 4 i I-uddannelsen og 8 i H-uddannelsen), hvori det er beskrevet, hvilke delkompetencer uddannelseslægen skal opnå, for at hver enkelt konkretisering - og dermed i sidste ende det samlede kompetencemål (nøglefunktionen) - kan godkendes.

Den obligatoriske anvendelse af disse kompetencekort forudsætter, at uddannelseslægen har anvendt begge anbefalede læringsstrategier: ”Arbejde med relevante opgaver” og ”Udarbejdet portefølje inkl. uddannelsesplan og læringsdagbog”, hvorfor de to anbefalede læringsmetoder således i realiteten også bliver obligatoriske.

Foruden kompetencekort for hhv. I- og H-uddannelsen er der udarbejdet skabeloner til brug for dokumentation af vejledningssamtaler, skabelon til individuel uddannelsesplan., skabelon til karriereplan, vejledning til opbygning af portefølje og vejledning til 360-graders af H4 Teamleder samt en beskrivelse af læringsmetoder og kompetencevurderingsmetoder.

Materialet findes som PDF filer via nedenstående links:

Beskrivelse af lærings- og kompetencevurderingsmetoder

Skabelon til individuel uddannelsesplan

Skabelon til introduktionssamtale

Skabelon til justeringssamtale

Skabelon til slutevalueringssamtale

Skabelon til karriereplan

Kompetencekort til introduktionsuddannelsen

Kompetencekort til hoveduddannelsen

Kursusmål for specialespecifikke kurser

Forskningstræning

Vejledning til 360-graders evaluering af H4 Teamleder

Vejledning til opbygning af portefølje

Skabelon til faglig profil

Anbefalinger vedr. sammensætning af uddannelsesforløb vs 2.1