Kommissorium for efteruddannelsesudvalget

Kommissoriet som PDF fil

Efteruddannelsesudvalget er nedsat i henhold til § 6 i Selskabets vedtægter med følgende kommissorium:

Efteruddannelsesudvalgets formål
Efteruddannelsesudvalgets formål er at afsøge behov for, og skabe mulighed for, efteruddannelse af speciallæger i samfundsmedicin og speciallæger i andre specialer, som arbejder i det samfundsmedicinske felt og er medlemmer af DASAMS.

Efteruddannelsesudvalgets sammensætning
Udvalget udgøres som udgangspunkt af speciallæger. Det tilstræbes, at udvalget består af ca. 6-10 medlemmer, og at der er en rimelig geografisk repræsentation.

Udvalgets medlemmer vælges for et år ad gangen ved DASAMS’ årlige generalforsamling. Kandidater til udvalget kan melde deres kandidatur forud for eller ved generalforsamlingen. Udvalget kan supplere sig mellem generalforsamlinger, hvis der er færre end 6 medlemmer.

Udvalget konstituerer sig selv med en forperson og en sekretær ved første møde efter generalforsamlingen. Øvrige ansvarsopgaver fordeles løbende.

Reference
Efteruddannelsesudvalget er et udvalg under DASAMS og refererer til DASAMS bestyrelse. Der kan ansøges om økonomisk støtte til udvalgets arrangementer hos DASAMS bestyrelse, via kontakt til forperson og kasserer forud for arrangementets afholdelse.

Efteruddannelsesudvalgets opgaver
Udvalget afholder møder mindst to gange årligt samt efter behov, og der udfærdiges dagsorden og referat.

Udvalget skal sammen med DASAMS udvikle, og formidle viden om, kurser og kursusforløb, der tilgodeser sundhedsvæsnets og speciallægens efteruddannelsesbehov gennem undervisning. Undervisningen kan for eksempel omhandle følgende: Lovgivning, myndighedsopgaver, god forvaltningsskik, viden om sundheds- og socialvæsnets opbygning, kendskab til specialets historie, tværfagligt samarbejde, formidling, folkesundhed, mv.

Målsætningen er at udgifterne til kurserne dækkes af brugerbetaling. Om muligt udbydes kurserne med faste priser. DASAMS bestyrelse kan stille garanti for at dække et eventuelt underskud ved kursusafholdelse, under forudsætning af, at bestyrelsen forinden har godkendt budgettet for kurset.

Efteruddannelseselementerne skal supplere uddannelsesaktiviteter, der eksisterer på de enkelte arbejdspladser. Udvalget skal sikre at efteruddannelsesinitiativerne evalueres.

Udvalget kan af DASAMS bestyrelse få opgaver i forbindelse med afgivelse af høringssvar, udpegning af repræsentanter til arbejdsgrupper, eller lignende hvor det er relevant at udvalget bidrager.

Godkendelse af kommissorium
Godkendt af DASAMS bestyrelse juni 2023.