FU's kommissorium

 1. Forskningsudvalgets overordnede formål
  Forskningsudvalget skal fremme og synliggøre DASAMS forskningsvisioner og strategier samt
  støtte og rådgive DASAMS bestyrelse og medlemmer i forskningspolitiske og strategiske
  spørgsmål. Forskningsudvalget skal rådgive DASAMS medlemmer om muligheder for
  finansiering af forsknings- og udviklingsformål.

 2. Forskningsudvalgets sammensætning
  Selskabets professorer
  1 repræsentant fra de forskningsansvarlige overlæger
  1 repræsentant fra de universitetsansatte lektorer
  1-2 repræsentanter fra selskabets ph.d.studerende/videnskabelige ansatte, som udpeges af
  ph.d.studerende/videnskabeligt ansatte med en funktionsperiode på mere end 1 år.
  Formanden for Forskningsudvalget udpeges blandt selskabets professorer.

 3. Reference
  Forskningsudvalget har direkte reference til DASAMS bestyrelse.

 4. Forskningsudvalgets opgaver

Stk. 1: Forskningsudvalget har til opgave at stimulere forskning indenfor det
samfundsmedicinske speciale, at være rådgivende overfor selskabets bestyrelse, samt at
bidrage til at styrke selskabets forskningsrelationer til andre selskaber og institutioner i de tilfælde, hvor det ikke naturligt hører under de enkelte forskergrupper. De aktive forskere blandt selskabets medlemmer opfordres til løbende at orientere Forskningsudvalget om deres forskningsaktiviteter.

Stk. 2: Rådgivning af DASAMS bestyrelse vedrørende prioritering af samfundsmedicinske
satsningsområder.

Stk. 3: Bedømme, udpege og koordinere forskningsområder, som er og/eller vil være af
betydning for, at DASAMS kan opnå og deltage på et internationalt forskningsniveau. Der skal årligt i forbindelse med årsmødet afholdes en session, hvor DASAMS forskningsstrategi skal diskuteres og fastlægges.

Stk. 4: Medvirke til at skabe et frugtbart og stimulerende samfundsmedicinsk forskningsmiljø, dels ved fokusering på uddannelse af yngre forskere, og ved at fremme muligheden for udveksling af forskere og forskningsideer mellem andre nationale og internationale samfundsmedicinske selskaber og forskningsenheder.

Stk. 5: Fremme samarbejdsrelationerne til De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter på landets universiteter samt styrke selskabets relationer til eksterne forskningsmiljøer – udvalg og råd.

Stk. 6: Forskningsudvalget udarbejder hvert år i april måned en rapport for den
samfundsmedicinske forskning i forrige kalenderår. Rapporten skal i vid udstrækning bygge på bidrag fra de enkelte forskergrupper, men skal samtidig have helhedspræg.