Vedtægter for Dansk Samfundsmedicinsk Selskab (DASAMS)

Vedtægterne som PDF fil

 

§ 1 Navn og formål

Stk. 1
Selskabets navn er Dansk Samfundsmedicinsk Selskab (DASAMS).

Stk. 2
Selskabets formål er at:

 • udgøre det specialebærende selskab for det lægefaglige speciale samfundsmedicin
 • varetage specialets lægevidenskabelige og lægefaglige interesser
 • styrke netværksdannelsen mellem læger, der beskæftiger sig med samfundsmedicinske emner (herunder speciallæger i samfundsmedicin, uddannelsessøgende læger1 m.v.)
 • være forum for debat om samfundsmedicineres kompetencer, funktioner og placering i det danske sundhedsvæsen (snitflader til andre faggrupper og specialer)
 • deltage aktivt i den offentlige debat i forhold til relevante samfundsmedicinske problemstillinger
 • bistå Videreuddannelsessekretariaterne mv. i forhold til lægelig videreuddannelse
 • forestå efteruddannelse i specialet
 • skabe fokus på samfundsmedicinsk relevant forskning og uddannelsesmæssige forhold
 • arrangere møder og internater om emner med samfundsmedicinsk relevans
 • rådgive myndigheder og andre relevante institutioner/interessenter m.v.

1) Ved uddannelsessøgende læger forstås læger i I- og H-stillinger samt yngre læger med interesse for specialet.

Stk. 3
Selskabet indgår som en fraktion i Dansk Selskab for Folkesundhed (DSFF) og tilslutter sig DSFF’s vedtægter.

Selskabet er yderligere medlem af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) efter dettes vedtægter.

§ 2 Medlemsskab

Stk. 1
Alle speciallæger i samfundsmedicin, som er medlemmer af DSFF, er automatisk også medlem af Dansk Samfundsmedicinsk Selskab. Desuden optages efter ønske andre læger (herunder uddannelsessøgende læger1), som har interesse for det samfundsmedicinske arbejdsområde.

Det er en forudsætning for optagelse i selskabet, at man er medlem af DSFF.

1 Ved uddannelsessøgende læger forstås læger i I- og H-stillinger samt yngre læger med interesse for specialet.

Stk. 2
Der opkræves ikke på nuværende tidspunkt særskilt kontingent til Dansk Samfundsmedicinsk Selskab. Generalforsamlingen kan vedtage et særskilt kontingent, og i så fald er medlemskab af Dansk Samfundsmedicinsk Selskab betinget af, at man har betalt kontingent til både DSFF og Dansk Samfundsmedicinsk Selskab.

§ 3 Generalforsamling

Stk. 1
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Stemmeret har medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem i mindst 3 måneder. Afstemning skal på forlangende være skriftlig. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.

Stk. 2
Generalforsamling afholdes ordentligvis en gang årligt. Der stræbes efter, at dette sker i forbindelse med Dansk Samfundsmedicinsk Selskabs årsmøde.

Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen beslutte, at generalforsamlingen skal afvikles virtuelt. Dette inkluderer også elektroniske afstemninger og valghandlinger. Afholdelse af virtuel generalforsamling skal varsles med minimum fire uger og forudsætter, at der ikke senest to uger før generalforsamlingen fremsættes skriftlig motiveret indvendinger herimod af mindst 15 medlemmer.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst fire ugers varsel ledsaget af eventuelle skriftlige forslag fra bestyrelsen. Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være forpersonen i hænde skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen, og de skal udsendes til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastlægger dagsorden, der dog altid skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Forpersonens beretning
 3. Beretning fra udvalg
 4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af medlemmer til Uddannelsesudvalget
 9. Valg af medlemmer til øvrige udvalg
 10. Evt.

Stk. 3
Ekstraordinær generalforsamling kan med 2 ugers varsel indkaldes af et flertal i bestyrelsen og skal endvidere afholdes inden for 2 måneder, hvis 15 medlemmer fremsætter skriftligt motiveret krav herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ledsages af en dagsorden.

§ 4 Bestyrelsen

Stk. 1
Selskabet har en bestyrelse bestående af en forperson, en næstforperson, en sekretær, en kasserer og tre menige bestyrelsesmedlemmer. Et af bestyrelsesmedlemmerne er en uddannelsessøgende læge i Samfundsmedicin. Et af bestyrelsens medlemmer kan være speciallæge i et andet speciale. Øvrige medlemmer vælges blandt samfundsmedicinske speciallæger. Dertil vælges to suppleanter, hvoraf den ene skal være speciallæge i samfundsmedicin, mens den anden kan være en uddannelsessøgende læge i Samfundsmedicin.

Bestyrelsen vælges på selskabets ordinære generalforsamling. Kandidaterne bør motivere deres kandidatur forud for afstemningen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen med forperson, næstforperson, kasserer og sekretær. Forpersonen og næstforpersonen skal være speciallæger i Samfundsmedicin.

Sekretæren arbejder tæt sammen med administrationen i DSFF om medlemslister mv.

Det tilstræbes, at forperson og næstforperson besidder posterne for en periode af minimum to år og maksimum fire år. Der er ikke øvre grænse for øvrige medlemmer i bestyrelsen. Det er hensigtsmæssigt, at forpersonen har erfaring fra bestyrelsesarbejde i DASAMS inden vedkommende bliver forperson.

Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen, kan bestyrelsen konstituere en suppleant eller et medlem frem til næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Desuden vælges i bestyrelsen en kontaktperson til DSFF, der deltager i bestyrelsesmøder i DSFF.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, herunder hyppigheden af møder. Der tages referat fra bestyrelsens møder, og disse offentliggøres på DASAMS’ hjemmeside.

Forpersonerne for udvalgene har mulighed for foretræde for bestyrelsen ved behov for dette. Bestyrelsen inviterer forpersonerne til et årligt møde.

Stk. 2
Formanden tegner selskabets politik udadtil.

§ 5 Uddannelsesudvalget

Stk. 1
Bestyrelsen nedsætter umiddelbart efter den ordinære generalforsamling et uddannelsesudvalg og udpeger medlemmer hertil.

Kandidater til udvalget melder deres kandidatur forud for eller ved den årlige generalforsamling.

Stk. 2
Bestyrelsen godkender kommissorium for uddannelsesudvalget, hvoraf det skal fremgå, at uddannelsesudvalget skal bestå af maksimalt 11 medlemmer. Forpersonen skal være speciallæge i samfundsmedicin. Ud over forpersonen består udvalget af hovedkursusleder, den ansvarlige for de specialespecifikke forskningstræningskurser samt videreuddannelsesregionernes PKL’er. Udvalget sammensættes ordentligvis med mindst en speciallæge i samfundsmedicin fra hver af de tre uddannelsesregioner og to uddannelsessøgende læger.

Stk. 3
Bestyrelsen indstiller hovedkursusleder til Sundhedsstyrelsen.

§ 6 Øvrige udvalg

Stk. 1
Såfremt udvalgene kan etableres, nedsætter bestyrelsen følgende øvrige udvalg:

 • Forskningsudvalg
 • Efteruddannelsesudvalg
 • Årsmødeudvalg
 • YSAM-udvalget

Bestyrelsen godkender kommissorium, som beskriver sammensætning og udpegning af medlemmer.

Stk. 2
Andre udvalg kan nedsættes af bestyrelsen.

Stk. 3
Valg til udvalgene under stk. 1 foretages på generalforsamlingen.
Kandidater til udvalgene kan melde deres kandidatur forud for eller ved den årlige generalforsamling. Herefter nedsætter bestyrelsen udvalgene i henhold til de respektive kommissorier m.v. Ved behov for supplering kan bestyrelsen udpege supplerende medlemmer.

§ 7 Hæftelse

Stk. 1
Selskabet hæfter kun for sine forpligtelser med den af selskabet til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke selskabets medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse

§ 8 Økonomi, regnskab og revision

Selskabets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 1
Medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen.

Stk. 2
Selskabets regnskab føres af kassereren i samarbejde med administrationen i DSFF. Selskabets formue anbringes i et anerkendt pengeinstitut i samråd med DSFF.

Stk. 3
Regnskabet revideres af revisorer i DSFF.

Stk. 4
Selskabet kan forpligtes økonomisk af forpersonen og et bestyrelsesmedlem i forening.

Løbende driftsøkonomiske beslutninger kan træffes af forpersonen eller kassereren eller andre bestyrelsesmedlemmer i det omfang, dette er aftalt i bestyrelsen.

Aftalens indhold skal fremgå af et bestyrelsesmødereferat eller af en nedskrevet forretningsorden jf. § 4.

§ 9 Vedtægtsændringer og ophævelse

Stk. 1
Forslag om vedtægtsændringer og bestemmelser om selskabets ophævelse skal tages på bestyrelsens dagsorden og diskuteres på et bestyrelsesmøde mindst 4 uger, før endelig beslutning kan tages på en generalforsamling. Vedtagelse kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer af generalforsamlingen stemmer derfor.

Stk. 2
Vedtægtsændringer, der sættes til afstemning ved elektronisk afstemning, træder i kraft herefter, såfremt der ikke rejses tekniske eller proceduremæssige indvendinger indenfor 2 uger. I så tilfælde skal de bekræftes ved en gentagen elektronisk afstemning eller ved førstkommende generalforsamling med 2/3 af de fremmødte.

Stk. 3
Beslutning om selskabets ophør skal vedtages ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med 2-3 ugers mellemrum. Mindst 2/3 af de fremmødte skal ved hver af disse generalforsamlinger stemme for ophøret.

Ved ophævelse af selskabet skal selskabets eventuelle formue tilfalde et videnskabeligt eller socialt formål. Generalforsamlingen træffer afgørelse herom ved simpelt stemmeflertal.

§ 10 Ikrafttræden

Stk. 1
Disse vedtægter træder i kraft efter vedtagelse på generalforsamlingen i Dansk Samfundsmedicinsk Selskab den 26. maj 2009.

Senest revideret på DASAMS generalforsamling den 20. maj 2022