Bestyrelsens forretningsorden

FORRETNINGSORDEN 2021-2022

Bestyrelsens konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen i henhold til vedtægterne.

Afholdelse af bestyrelsesmøder
Bestyrelsen holder ordentligvis møde månedligt eller hver anden måned og i øvrigt efter behov, herunder hvis et bestyrelsesmedlem fremsætter ønske herom overfor formanden. Formanden indkalder til bestyrelsens møder medmindre andet aftales. Møder indkaldes vanligvis med mindst 2 ugers varsel.

Senest 14 dage før mødet indsender medlemmerne en skriftlig orientering om punkter til drøftelse. Orienteringspunkter skal fremsendes til sekretær senest to dage før mødet. Sekretæren indsætter disse i dagsordenen. Dagsorden udsendes senest 2 dage inden mødet.

Formanden kan delegere mødeindkaldelse og udsendelse af dagsorden til sekretær eller andet medlem af bestyrelsen.

Dagsorden til bestyrelsesmøderne indeholder vanligvis følgende punkter:

  1. Valg af mødeleder og referent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Drøftelsespunkter
  4. Nye henvendelser til bestyrelsen
  5. Nyt fra selskabets udvalg
  6. Orientering fra øvrige organisationer med DASAMS-repræsentation (fx LVS og DSFF)
  7. Nyt fra formanden
  8. Nyt fra kassereren
  9. Planlægning af næste møde
  10. Eventuelt

Referat fra bestyrelsesmøderne
Der udarbejdes beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes via mail og lægges herefter på hjemmesiden. Referenten har ansvar for godkendelsesproces og offentliggørelse.

Bestyrelsens beslutningsdygtighed
Beslutninger i bestyrelsen træffes almindeligvis i konsensus. I tilfælde af uenighed foretages afstemning. Beslutning træffes da ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt der er mindst fire medlemmer til stede. Ved medlemsforfald indtræder suppleanterne. Beslutninger kan udover på bestyrelsens møder om nødvendigt træffes pr. mail.

Kontakt med selskabets udvalg og arbejdsgrupper
I forbindelse med nedsættelse af udvalg i selskabet skal der foreligge et af bestyrelsen
godkendt kommissorium.
Formand og næstformanden for underudvalg inviteret til halvårlige møder med
bestyrelsen. Bestyrelsens formand er i øvrigt ansvarlig for kontakten med udvalgenes
formænd og for at sikre orientering af bestyrelsen om udvalgenes arbejde i relevant
omfang.

Selskabets repræsentanter
Bestyrelsen sikrer en ajourført liste over de af selskabet udpegede repræsentanter i
organisationer, udvalg m.v. Bestyrelsens formand er ansvarlig for kontakten med de
udpegede repræsentanter og for at sikre orientering af bestyrelsen i relevant omfang.

Generalforsamling
Bestyrelsen foranlediger indkaldelse til generalforsamling i henhold til vedtægterne.
Formanden udarbejder udkast til formandens skriftlige beretning, som godkendes af
bestyrelsens øvrige medlemmer forud for generalforsamlingen. Som en del af den
skriftlige beretning fremlægges liste over de af selskabet udpegede repræsentanter i
organisationer, udvalg mv. Kassereren udarbejder årsregnskab samt overslag over
planlagte udgifter i kalenderåret i samarbejde med DSFFs administrator. Disse godkendes
ligeledes af bestyrelsens øvrige medlemmer.

Formanden som repræsentant for foreningen
Henvendelser til formanden drøftes mellem formand og næstformand, og disse tager i
fællesskab stilling til håndteringen af henvendelsen, herunder om resten af bestyrelsen
eller ordinære medlemmer af DASAMS skal inddrages. Formanden orienterer løbende
bestyrelsen om sager af relevans. Henvendelser, hvor involvering af den øvrige bestyrelse
ikke er fundet relevant, fremlægges til orientering på førstkommende bestyrelsesmøde.

Formanden kan selvstændigt tage stilling til relevante udgifter inden for en ramme af 5.000
kr. Beløb derover skal godkendes i bestyrelsen.

Hjemmesiden
Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at selskabets hjemmeside opdateres løbende.

Høringssvar
Høringssvar fra selskabet sendes altid til den myndighed eller instans, som har sendt
emnet i høring, uanset om DASAMS er på høringslisten eller ej. Såfremt høring af
selskabet foregår ved melleminstans f.eks. LVS eller DSFF, sendes kopi af høringssvaret
til denne.
Høringssvar lægges endvidere på selskabets hjemmeside. Herudover kan bestyrelsen
beslutte om et høringssvar skal formidles ud til medier, fx Ugeskrift for Læger,
Sundhedsmonitor, Dagens Medicin mv.

Ajourføring
Bestyrelsens forretningsorden godkendes årligt snarest muligt efter bestyrelsens
konstituering.

Godkendt af bestyrelsen den 01.12.2021

Forretningsorden som PDF fil