Bestyrelsens forretningsorden

DASAMS FORRETNINGSORDEN 2019-2020

Bestyrelsens konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen i henhold til vedtægterne.

Afholdelse af bestyrelsesmøder
Bestyrelsen holder ordentligvis møde hvert kvartal og i øvrigt efter behov, herunder hvis et bestyrelsesmedlem fremsætter ønske herom overfor formanden. Formanden indkalder til bestyrelsens møder, medmindre andet aftales. Møder indkaldes vanligvis med mindst 2 ugers varsel.

Sammen med mødeindkaldelsen udsender formanden forslag til foreløbig dagsorden. Endelig dagsorden udsendes senest to dage før mødets afholdelse.

Formanden kan delegere mødeindkaldelse og udsendelse af dagsorden til sekretær eller andet medlem af bestyrelsen.

Dagsorden til bestyrelsesmøderne indeholder vanligvis følgende punkter:

  1. Valg af mødeleder og referent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Nyt fra formanden
  4. Nyt fra kassereren
  5. Nyt fra selskabets udvalg
  6. Orientering fra øvrige organisationer med DASAMS-repræsentation (fx LVS og DSFF)
  7. Nye henvendelser til bestyrelsen
  8. Planlægning af næste møde
  9. Eventuelt

Derudover drøftes på bestyrelsesmøder aktuelle temaer.

Referat fra bestyrelsesmøderne
Der udarbejdes beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes via mail og lægges herefter på hjemmesiden. Referenten har ansvar for godkendelsesproces og offentliggørelse.

Bestyrelsens beslutningsdygtighed
Beslutninger i bestyrelsen træffes almindeligvis i konsensus. I tilfælde af uenighed foretages afstemning. Beslutning træffes da ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt der er mindst fire medlemmer til stede. Ved medlemsforfald indtræder suppleanterne. Beslutninger kan udover på bestyrelsens møder om nødvendigt træffes pr. mail.

Kontakt med selskabets udvalg og arbejdsgrupper
I forbindelse med nedsættelse af udvalg i selskabet skal der foreligge et af bestyrelsen godkendt kommissorium.