UU's forretningsorden

 1. KONSTITUERING

  Udvalget konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen med formand og næstformand.

 2. MØDEINDKALDELSE
  Efter hvert møde fremsender formanden en Doodle højst to hverdage senere, og indenfor 14 dage efter mødeafholdelsen skal det næste møde være datosat og meldt ud på mail til udvalget.

  Formanden sender en reminder på mail 3 uger før det kommende møde med en foreløbige dagsorden og indkalder punkter til dagsordenen.

 3. DAGSORDEN
  Hvis udvalgets medlemmer har forslag til punkter til dagsordenen, skal de fremsendes senest 10 dage før mødet med en lille indstilling og oplysning om, hvorvidt det er til debat, beslutning eller orientering.

  Formanden udsender en endelig dagsorden en uge inden mødet.

  Dagsordenen skal indeholde følgende faste punkter:

  Godkendelse af dagsorden
  Opfølgning på referat
  Orientering fra formanden
  Orientering og opfølgning fra hovedkursuslederen
  Orientering og opfølgning fra forskningstræningskurser
  Evaluering af afholdte kurser
  Opdatering på inspektorbesøg
  Opdatering af hjemmesiden
  Planlægning af næste møde
  Eventuelt

  Derudover vil der være punkter af aktuel relevans.

 4. MØDEAFVIKLING
  Formanden er ordstyrer og leder møderne. Udvalget er beslutningsdygtigt, hvis halvdelen af medlemmerne er tilstede. Formanden kan beslutte, at væsentlige afstemninger kan forgå på mail. Ved beslutninger på mail kan formanden beslutte, at udvalget er beslutningsdygtigt efter 1.rykker, også selvom under halvdelen af udvalget har svaret.

 5. REFERAT
  Referat går efter tur fra en alfabetisk liste, som næstformanden er ansvarlig for at ajourføre. Formand og Hovedkursusleder skriver ikke referat. Såfremt den, der står for tur, har forfald, bliver det den næste på listen. Der vendes derefter tilbage til den, der havde forfald. Referat udsendes til kommentering senest en uge efter, mødet er afholdt. Kommentarer til referatet skal fremsendes til referenten indenfor en uge, således at referatet med rettelser herefter fremsendes til alle med en uges indsigelse, hvorefter det er endeligt og lægges på DASAMS' hjemmeside. Referenten sender til den, der bestyrer DFFS og DASAMS hjemmeside.

 6. ØVRIGT
  Ved formandens forfald overtager næstformanden opgaverne.

  Marts 2017.
  Ansvarlig: Formand i Uddannelsesudvalget.
  Revideres senest 2020