UU's forretningsorden

 1. Uddannelsesudvalgets konstituering
  Udvalget konstituerer sig på første udvalgsmøde efter generalforsamlingen, i henhold til foreningens vedtægter, med forperson, næstforperson og sekretær samt yderligere ansvarsområder.
 1. Mødeindkaldelse og dagsorden
  Udvalget holder minimum tre ordinære møder årligt. Ekstraordinære møder kan afholdes efter behov, herunder hvis et udvalgsmedlem fremsætter ønske herom overfor forpersonen. På første udvalgsmøde efter generalforsamlingen fastsættes udvalgets årshjul inklusive plan over udvalgsmøder.

  Forpersonen, næstforpersonen og sekretæren sammensætter dagsordenen med udgangspunkt I standarddagsordenen og årshjulet. Udvalgets medlemmer kan indtil to uger før mødet fremsende punkter til dagsordenen med sagsfremstilling og angivelse af hvorvidt punktet er til beslutning (B), drøftelse (D) eller orientering (O). Faste punkter skal også sagsfremstilles. Optagelse af et punkt på dagsordenen forudsætter en tydelig sagsfremstilling. Punkter kan fremsendes til dagsorden som skriftlig orientering når der ikke er behov for drøftelse, hvor der på mødet kan stilles opklarende spørgsmål. Sekretæren indkalder til udvalgsmøder med vanligvis mindst to ugers varsel.  Sekretæren udsender endelig dagsorden inklusive skriftlige orienteringer senest en uge før mødet.

  Dagsordenen til udvalgsmøderne indeholder vanligvis følgende punkter, der dog bør prioriteres bl.a. således at orienteringspunkter dagsordenssættes med passende interval:

  1. Valg af mødeleder og referent
  2. Prioritering og godkendelse af dagsorden
  3. Opfølgning på referat
  4. Punkter til drøftelse jf. årshjul
  5. Henvendelser til Uddannelsesudvalget
  6. Orientering fra forpersonen
  7. Orientering og opfølgning fra hovedkursuslederen
  8. Orientering og opfølgning fra kursusleder for forskningstræningskurser
  9. Evaluering af afholdte kurser
  10. Opfølgning på inspektorbesøg og inspektorordningen
  11. Nyt fra videreuddannelsesregionerne
  12. Opdatering af hjemmesiden
  13. Planlægning af næste møde inkl. prioritering af dagsorden og gennemgang af årshjulet
  14. Eventuelt

 2. Mødeafvikling
  Forpersonen er sædvanligvis tids- og ordstyrer og leder møderne. De ansvarlige for de enkelte dagsordenpunkter kan lede egne punkter. Ordstyreren opsummerer det enkelte punkt til referatet.
  Udvalget er beslutningsdygtigt, hvis halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes almindeligvis i konsensus. Forpersonen kan beslutte, at beslutninger og væsentlige afstemninger kan forgå på mail. Ved beslutninger på mail kan forpersonen beslutte, at udvalget er beslutningsdygtigt efter 1. rykker, også selvom under halvdelen af udvalget har svaret. 
 1. Referat
  Der udarbejdes beslutningsreferat af udvalgsmøderne.

  Referenten udsender referatet til kommentering senest en uge efter mødet. Kommentarer til referatet skal fremsendes til referenten inden for en uge, således at referatet med rettelser herefter fremsendes til alle med en uges indsigelse, hvorefter det er endeligt og lægges på DASAMS' hjemmeside. Referenten sender til den, der bestyrer DFFS og DASAMS hjemmeside.
 1. Udvalgets organisering
  Arbejdsgrupper kan nedsættes til konkrete arbejdsområder. I arbejdsgrupper kan både medlemmer af udvalget såvel som andre relevante personer indgå.
 1. Øvrigt
  Ved forpersonens forfald overtager næstforpersonen opgaverne.