Kommissorium for Uddannelsesudvalget

Kommissoriet som PDF fil

Uddannelsesudvalget er nedsat i henhold til § 5 i Selskabets vedtægter med følgende kommissorium:

Uddannelsesudvalgets formål

At rådgive DASAMS’ bestyrelse og medvirke ved rådgivning af andre instanser/myndigheder i spørgsmål vedr. den samfundsmedicinske speciallægeuddannelse samt generelle og overordnede aspekter af den lægelige præ- og postgraduate uddannelse

At sikre udveksling af erfaringer og koordinering mellem de 3 videreuddannelsesregioner, hvad angår planlægning, implementering og evaluering af den samfundsmedicinske speciallægeuddannelse

At bidrage til udbredelse af ny viden, nye retningslinjer og bekendtgørelser mv. af relevans for den samfundsmedicinske speciallægeuddannelse

At udvikle og afholde tiltag, der kan bidrage til kompetenceudvikling af uddannelsesgivere i samfundsmedicinske uddannelsesafdelinger samt delkursusledere og undervisere på de specialespecifikke kurser og forskningstræningsmoduler.

Uddannelsesudvalgets sammensætning

Udvalget skal bestå af maks. 11 medlemmer incl. selvskrevne medlemmer. Selvskrevne medlemmer er:

 • Hovedkursuslederen (for de specialespecifikke kurser)
 • Den ansvarlige for de specialespecifikke forskningstræningsmoduler
 • PKL’er fra Videreuddannelsesregionerne

Udvalget sammensættes ordentligvis med mindst en speciallæge i samfundsmedicin fra hver af de tre uddannelsesregioner og to uddannelsessøgende læger, hvoraf den ene kan være udpeget af YSAM.

Alle medlemmer vælges for ét år ad gangen ved DASAMS årlige generalforsamling. Kandidater, ud over de selvskrevne medlemmer, melder deres kandidatur forud for eller ved DASAMS’ årlige generalforsamling. Såfremt der er flere kandidater til én eller flere af pladserne i udvalget afholdes skriftlig afstemning.

Udvalget konstituerer sig selv ved første møde efter den ordinære generalforsamling. Forpersonen skal være speciallæge i samfundsmedicin.

Reference
Udvalget refererer direkte til DASAMS’ bestyrelse, og alle væsentlige beslutninger forelægges denne.

Der kan ansøges om økonomisk støtte til udvalgets arrangementer hos DASAMS bestyrelse. Ansøgningen fremsendes til forperson og kasserer for DASAMS forud for arrangementets afholdelse.


Uddannelsesudvalgets opgaver
Udvalget mødes efter behov, dog minimum to gange årligt, og skal:

 • Overordnede opgaver:
  • sikre revision af målbeskrivelsen og dertil relaterede dokumenter
  • udpege og indstille DASAMS' repræsentanter til ansættelsesudvalg i de tre
   videreuddannelsesregioner
  • arrangere årlig temadag om medicinsk pædagogiske emner af relevans for samfundsmedicinsk
   speciallægeuddannelse
  • sørge for at DSAMS’ internetsider vedr. uddannelsesudvalget og speciallægeuddannelsen
   løbende holdes opdateret

 • Opgaver i relation til de specialespecifikke kurser:
  • anbefale hovedkursusleder for de specialespecifikke kurser til DASAMS' bestyrelse. Det er
   bestyrelsen, der indstiller hovedkursusleder til Sundhedsstyrelsen
  • vurdere de løbende evalueringer af de specialespecifikke kurser og
   forskningstræningsmodulers form og indhold med henblik på evt. justeringer og ændringer
  • udvælge de emneområder, der skal behandles i de specialespecifikke kurser i samarbejde med
   hovedkursusleder og delkursusledere i det omfang, dette findes nødvendigt
  • udpege delkursusledere til de specialespecifikke kurser

 • Opgaver i relation til de specialespecifikke forskningstræningsmoduler:
  • udpege kursusleder for de specialespecifikke forskningstræningsmoduler
  • udvælge de emneområder, der skal behandles i de specialespecifikke
   forskningstræningsmoduler i samarbejde med kursuslederen for de specialespecifikke
   forskningstræningsmoduler
 • Opgaver i relation til inspektorordningen:
  • anbefale nye inspektorer til DASAMS' bestyrelse med henblik på indstilling til
   Sundhedsstyrelsen inspektorordning
  • vurdere inspektorrapporter og drøfte eventuelle generelle tiltag i forlængelse heraf.

 • Opgaver i relation til repræsentation af DASAMS
  • udvalget kan af bestyrelsen få opgaver i forbindelse med afgivelse af høringssvar, udpegning af
   repræsentanter til arbejdsgrupper, eller lignende hvor det er relevant at udvalget bidrager.


Godkendelse af kommissorium
Godkendt af DASAMS bestyrelse januar 2023.