YSAM-udvalgets kommissorium

KOMMISSORIUM FOR UDVALGET FOR YNGRE SAMFUNDSMEDICINERE
(YSAM-UDVALGET)

YSAM-udvalgets komissorium som PDF fil

$1 Formål

YSAM-udvalget har til opgave at fremme yngre samfundsmedicineres interesser og deres muligheder for uddannelse og forskning.

YSAM-udvalget beskæftiger sig med vilkår for yngre læger på alle niveauer af den samfundsmedicinske speciallægeuddannelse, fra introduktionsstilling til speciallægeanerkendelse, samt yngre speciallæger i samfundsmedicin.

Udvalgets opgave er desuden at sikre kommunikation mellem yngre samfundsmedicinere indbyrdes og med relevante øvrige parter, herunder DASAMS bestyrelse.

$2 Sammensætning og valg af medlemmer

Valgbare til udvalget er yngre samfundsmedicinere, som er medlem af Dansk Samfundsmedicinsk Selskab (DASAMS).

Udvalgets medlemmer vælges for et år ad gangen på yngre samfundsmedicineres møde, som afholdes i tilslutning til DASAMS årsmøde. Såfremt der er flere kandidater end pladser i udvalget, afholdes skriftlig afstemning. Stemmeberettigede er alle yngre samfundsmedicinere, der er medlemmer af DASAMS. Medlemmerne godkendes endeligt af DASAMS bestyrelse.

Udvalget består af en formand, en næstformand, en hjemmesideansvarlig og yderligere 4 medlemmer. Det tilstræbes, at alle tre videreuddannelsesregioner samt de forskellige uddannelsesniveauer er repræsenteret.

Udvalget konstituerer sig selv umiddelbart efter valget.

Formandskabet roterer så vidt muligt mellem de tre videreuddannelsesregioner.

Udvalget fastsætter sin interne forretningsorden, og der føres referat fra møder. Efter hvert møde fremsendes referatet til placering under YSAM på DASAMS hjemmeside samt til DASAMS bestyrelse.

$3 Reference

Udvalget refererer til DASAMS’ bestyrelse.

$4 Opgaver

Afholde årligt møde for alle yngre samfundsmedicinere
Udvalget forestår indkaldelse og afholdelse af møde for yngre samfundsmedicinere i forbindelse med DASAMS’ årsmøde.

Afholde udvalgsmøder
Udvalget er forpligtet til at afholde minimum to møder årligt.

Tovholdere for uddannelsesregioner
Udvalget udpeger en tovholder fra hver af de tre videreuddannelsesregioner, som holder sig orienteret om forhold i uddannelsesregionen.

Hjemmeside
Udvalgets hjemmesideansvarlige forpligter sig til med jævne mellemrum at sikre, at oplysningerne på hjemmesiden er relevante og opdaterede.

Samarbejde med DASAMS’ bestyrelse
Formandskabet i YSAM-udvalget afrapporterer til DASAMS’ årlige generalforsamling samt sikrer løbende orientering af DASAMS’ bestyrelse om relevante forhold.

Ansøgning om økonomiske midler fra DASAMS
Der kan ansøges om økonomisk støtte til YSAM-udvalgets arrangementer hos DASAMS bestyrelse. Beslutningen om at ansøge skal fremgå af et referat. Ansøgningen fremsendes til formanden for DASAMS.