Region Nord

Klik på overskrifterne for at læse indholdet.

To gange årligt arrangerer uddannelseslægerne i VUR-Nord i samarbejde med PKL udddannelsesdag for vejledere, UAOér og uddannelseslæger. Værtsrollen går på skift mellem afdelingerne, men opgaven løses i fællesskab.

Der er udarbejdet et kommissorium for uddannelsesdagene:
Kommissorium for den samfundsmedicinske uddannelsesdag VUR-Nord

Kontaktperson: Dorte Rubak PKL Dorte.rubak@vest.rm.dk  

Uddannelsesdag efterrår 2023 den 27. oktober 2023 hos
Psykiatriens Stabe, Aalborg.

Invitation og program udsendes via YSAMs mailliste.Uddannelseslægerne i VUR-Nord mødes 2 gange årligt til netværksmøder. Her drøftes karriere og arbejdsliv og man spiser aftensmad sammen.

Uddannelseslægerne planlægger ved netværksmødet uddannelsesdagene og fordeler tillidshverv mellem sig.

Møderne er udenfor arbejdstid.

Kontaktperson 2022:

Hoveduddannelseslæge Katrine Schilling Andersen kan kontaktes via netværkets fællesmail:

samfundsmedicinnord@gmail.com

 Uddannelseslægerne i VUR-Nord har udarbejdet denne praktiske vejledning til kommende H-læger, der skal udarbejde forskningstræningsopgave.

Guide til den samfundsmedicinske forskertræningsopgave

 

Du finder den lægefaglige indstilling for forskningstræning VUR-nord her https://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-og-forskningstraning/forskningstraning/lagefaglig-indstillinger/Der afholdes møder i det speciallespecifikke uddannelsesråd i samfundsmedicin VUR-nord 2 gange årligt i forbindelse med at man samme dag afholder samtaler til hoveduddannelsesstillinger.

Referater fra møder findes på videreuddannelsen-Nords hjemmeside

https://www.videreuddannelsen-nord.dk/introduktionsuddannelse/specialer/samfundsmedicin2 

Kontaktperson:

PKL, Dorte Rubak Dorte.Rubak@vest.rm.dk

Videreuddannelsessekretariatet, Bertil Selde bertil.krogh@rm.dk Når du er startet i din hoveduddannelsesstilling skal du hurtigt gå i gang med at overveje hvilke kliniske ansættelser der vil være relevante for dit forløb. Det er en langsommelig proces at få aftalerne i hus. Vi har derfor udarbejdet to dokumenter der kan hjælpe dig

Milepælsplan for kliniske ansættelser (pdf)

og et brev som du kan sende frem til den uddannelsesansvarlige overlæge i de afdelinger du håber at kunne blive ansat i.

Mail vedrørende kliniske ansættelser.

Videreuddannelsessekretariatet har uddannelsesprogrammer for de afdelinger der tidligere har indgået i andre uddannelseslægers forløb. Du kan kontakte videreuddannelsessekretariatet eller PKL for yderligere oplysninger vedr. kliniske ansættelser.Procedurebeskrivelse i forbindelse med ansøgning om merit i den samfundsmedicinske speciallægeuddannelse, Videreuddannelsesregion nord.

Læs hele beskrivelsen nedenfor. 

Se også DASAMS hjemmeside 
https://www.dasams.dk/media/eyeniak4/anbefalinger_vedr-_sammens%C3%A6tning_af_uddannelse.pdf

 


Meritvurdering omhandler både merit for tid og merit for kompetencer.

Jf. Vejledning om meritvurdering i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9481 af 31/05/2017 https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2017/9481, kan der ansøges om merit for tid og kompetencer, der allerede er opnået. En merit for kompetencer er ikke automatisk også merit for tid. Merit for tid er afhængig af ansættelsesmæssige aftaler.

Det er Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, som vurderer, om der kan gives merit og orienterer Styrelsen for Patientsikkerhed om meritvurderingsafgørelser. PKL rådgiver Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Der skal foretages en konkret og individuel vurdering, i henhold til den samfundsmedicinske målbeskrivelse og den lægfaglige indstilling i den uddannelsesregion, hvor i uddannelseslægen er ansat.

Kompetencerne kan være opnået i forbindelse med
- anden klassificeret uddannelsesstilling i Danmark (1996 ordning og 2003 ordning)
- ved en kombineret forskning og- klassificeret uddannelsesstilling
- ved uddannelse i udlandet.

Meritvurdering af kompetencer opnået i Danmark i 2003-ordningen
- Fra introduktionsforløb i et speciale til introduktionsforløb i andet speciale
- Fra introduktionsforløb i et speciale til hoveduddannelsesforløb i andet speciale.
- Fra hoveduddannelsesforløb i et speciale til introduktionsforløb eller hoveduddannelsesforløb i andet speciale.

For læger, der allerede er speciallæge i andet speciale fremgår det af de generelle regler, at der for speciallæger i dansk speciale, højst gives merit svarende til halvdelen af varigheden i et andet speciale (tiden af introduktions- plus hoveduddannelsen), jf. § 14, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1257 af 25. oktober 2007 om uddannelse af speciallæger, som ændret ved bekendtgørelse nr. 163 af 2. februar 2017.

Ansøgningsskema findes her:
https://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/merit/

For uddannelseselementer opnået i udlandet findes regler for disse beskrevet i VEJ nr 9481 af 31/05/2017

Ansøgningsskema findes her:
https://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/merit/

For kompetencer opnået ved kombineret forskning og uddannelsesstilling udfyldes ansøgningsskema som findes på: 
https://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/merit/

I det samfundsmedicinske speciale kan der søges merit for dele af de kliniske ansættelser. Der kan maksimalt søges merit for tid på 6 måneder. Der kan søges merit for alle kompetencer. Uddannelseslægen skal bruge ansøgningsskemaet til Merit. Uddannelseslægen skal vedhæfte logbog med underskrifter, samt udfylde, hvilke af de allerede opnåede kompetencer, man mener svarer til delkomptencerne i H8. Ved meritansøgning for tid skal der foruden kompetenceopnåelse også vurderes om uddannelseslægen opnår den sammensætning af uddannelsesforløbet, som er beskrevet i målbeskrivelsen for samfundsmedicin og den lægefaglige indstilling i samfundsmedicin, videreuddannelsesregion nord. https://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/specialer/samfundsmedicin/samfundsmedicin/

Såfremt uddannelseslægen ikke kan fremrykke sin sidste samfundsmedicinske ansættelse, vil ibrugtagen af merit for tid betyde, at man ikke har en ansættelse i den pågældende periode.

Videreuddannelsessekretariatet og specialets PKL kan kontaktes for rådgivning af uddannelseslægen.

Postgraduat klinisk lektor Dorte Rubak 2021


Psykiatriens Stabe, Region Nordjylland

Uddannelsesansvarlig overlæge Jan Mainz

H-stillinger

https://psykiatri.rn.dk/genveje/om-psykiatrien/psykiatriledelsens-stab

Socialmedicinsk enhed, Region Nordjylland

Uddannelsesansvarlig overlæge Marianne Rudbeck
Uddannelses koordinerende yngre læge Laura Sandholt Jensen

I og H-stillinger

https://aalborguh.rn.dk/afsnit-og-ambulatorier/socialmedicinsk-enhed

Sociallægeinstitutionen Århus Kommune

Uddannelsesansvarlige overlæge Heidi Vosgerau Vh@aarhus.dk

I og H-stillinger

https://www.aarhus.dk/om-kommunen/sociale-forhold-og-beskaeftigelse/organisation/job-sundhed-og-ydelse/sociallaegeinstitutionen/

Styrelsen for Patientklager

Uddannelsesansvarlig overlæge Jan Greve

UKYL: Pernille Gabel

I og H-stillinger

https://stpk.dk/da/om-os/organisation/sundhedsfaglige-og-sagkyndige/

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord

Enhedschef, overlæge, ph.d., MPG Charlotte Hjort, chhj@stps.dk 45 72 22 93 31 
Uddannelseskoordinerende yngre læge, UKYL: Sine Holst-Albrechtsen TRNord@stps.dk

https://stps.dk/da/om-os/organisation/tilsyn-og-raadgivning-nord/

Koncern HR Sundhedsuddannelser, Region Midtjylland

Kontorchef og overlæge Mads Skipper

H-stillinger

https://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/

Afdeling for Folkeundersøgelser, Region Midtjylland

Uddannelsesansvarlig overlæge Dorte Qvesel

H-stillinger

https://www.regionshospitalet-randers.dk/afdelinger/afdeling-for-folkeundersogelser/

Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Region Midtjylland

Uddannelsesansvarlig overlæge Dorte Rubak
Uddannelses koordinerende yngre læge Birte Maigaard

I og H stillinger

https://www.socialmedicin.rm.dk/

Uddannelsesprogrammer for afdelingerne findes på

https://www.videreuddannelsen-nord.dk/